ПОРЯДОК ВСТАНОВЛЕННЯ КАТЕГОРІЙ ГОТЕЛЯМ ТА ІНШИМ ОБ’ЄКТАМ, ЩО ПРИЗНАЧАЮТЬСЯ ДЛЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ З ТИМЧАСОВОГО РОЗМІЩЕННЯ (РЕДАКЦІЯ ВІД 08.07.2020)

Асоціація "Туризм Одеси"

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 29 липня 2009 р. № 803
Київ

Про затвердження Порядку встановлення категорій готелям та іншим об’єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання){Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1054 від 17.10.2011 № 830 від 05.09.2012 № 997 від 02.12.2015 № 607 від 26.07.2018 № 885 від 16.10.2019 № 916 від 06.11.2019 № 1162 від 24.12.2019 № 561 від 01.07.2020}

Відповідно до статті 19 Закону України “Про туризм” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок встановлення категорій готелям та іншим об’єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання), що додається.

2. Державному комітетові з питань технічного регулювання та споживчої політики, іншим центральним органам виконавчої влади привести у тримісячний строк власні нормативно-правові акти у відповідність з Порядком, затвердженим цією постановою.

Прем’єр-міністр УкраїниЮ.ТИМОШЕНКО
Інд. 44

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 липня 2009 р. № 803

ПОРЯДОК
встановлення категорій готелям та іншим об’єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання)

{У тексті Порядку слово “Держспоживстандарт” в усіх відмінках замінено словом “Мінекономрозвитку” згідно з Постановою КМ № 1054 від 17.10.2011}

{У тексті Порядку слово “Мінекономрозвитку” замінено словом “Мінекономіки” згідно з Постановою КМ № 916 від 06.11.2019}

{Щодо заміни слів у тексті Порядку додатково див. Постанову КМ № 885 від 16.10.2019}

{У тексті Порядку слово “Мінекономіки” замінено словом “Держтуризм” у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 1162 від 24.12.2019}{У тексті Порядку слово “Держтуризм” у всіх відмінках замінено словом “ДАРТ” згідно з Постановою КМ № 561 від 01.07.2020}

1. Цей Порядок визначає процедуру встановлення категорій готелям та іншим об’єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному у Законі України “Про туризм” та інших нормативно-правових актах з питань туризму.{Пункт 3 виключено на підставі Постанови КМ № 607 від 26.07.2018}

3-1. Категорії готелям та іншим об’єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання), встановлюються за результатами добровільної сертифікації послуг з тимчасового розміщення (проживання) стосовно безпеки для життя і здоров’я людей, захисту їх майна та охорони довкілля відповідно до договору між органом із сертифікації та власником або уповноваженою ним особою (далі – заявник) і оцінювання відповідності готелів вимогам певної категорії (далі – оцінювання готелю).

3-1. Сертифікація та оцінювання готелю здійснюється органами із сертифікації, акредитованими для виконання робіт із сертифікації послуг з тимчасового розміщення (проживання) в установленому законом порядку (далі – органи із сертифікації).{Пункт 3-1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 607 від 26.07.2018}{Порядок доповнено пунктом 3-1 згідно з Постановою КМ № 830 від 05.09.2012}

4. Готелям встановлюються такі категорії: “п’ять зірок”, “чотири зірки”, “три зірки”, “дві зірки” та “одна зірка”.

Іншим об’єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання), у тому числі мотелям, пансіонатам, будинкам відпочинку, туристичним базам, кемпінгам, категорія встановлюється за рівнем обслуговування в них (перший, другий, третій, четвертий та відповідно п’ятий рівні).

5. Встановлення категорії готелям та іншим об’єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (далі – готелі), здійснює уповноважений орган із встановлення категорій готелям.

Функції уповноваженого органу із встановлення категорій готелям виконує ДАРТ, яке:{Абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 997 від 02.12.2015}

утворює комісію із встановлення категорій готелям, до складу якої входять представники ДАРТ, інших заінтересованих центральних органів виконавчої влади, органів із сертифікації та за згодою представники громадських організацій і яка приймає рішення про присвоєння категорії готелю за результатами розгляду документів про результати його оцінювання;{Абзац третій пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 997 від 02.12.2015№ 607 від 26.07.2018}{Абзац четвертий пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ № 1054 від 17.10.2011}{Абзац п’ятий пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ № 607 від 26.07.2018}

веде реєстр свідоцтв про встановлення категорій готелям.{Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1054 від 17.10.2011}{Пункт 6 виключено на підставі Постанови КМ № 830 від 05.09.2012}

7. Заявник надсилає заяву про встановлення відповідної категорії готелю органові із сертифікації, на території якого розміщений готель.

Орган із сертифікації розглядає заяву та організовує проведення робіт із встановлення відповідної категорії готелю.{Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 830 від 05.09.2012}

8. У разі наявності позитивних результатів проведення добровільної сертифікації послуг з тимчасового розміщення (проживання) орган із сертифікації утворює комісію з питань оцінювання готелю і призначає її голову.{Абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 830 від 05.09.2012}

До складу комісії з питань оцінювання можуть залучатися висококваліфіковані фахівці готельного господарства та туризму, представники ДАРТ, інших центральних органів виконавчої влади, управлінь (відділів) з питань туризму і курортів Міністерства курортів і туризму Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (за згодою їх керівників).{Абзац другий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 997 від 02.12.2015№ 607 від 26.07.2018}

Склад комісії затверджується керівником органу із сертифікації.{Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1054 від 17.10.2011}

9. Роботи з оцінювання готелів виконуються відповідно до вимог ДСТУ 4269 “Послуги туристичні. Класифікація готелів”.

Для проведення зазначених робіт заявник зобов’язаний створити сприятливі для роботи комісії з питань оцінювання готелю умови, у тому числі безперешкодний доступ до приміщень, де надаються послуги, та необхідних документів.

10. Орган із сертифікації надсилає документи про результати оцінювання готелю та пропозиції щодо встановлення йому відповідної категорії комісії із встановлення категорій готелям, яка протягом 14 днів розглядає їх і приймає рішення більшістю голосів.

У разі прийняття рішення про неможливість присвоєння категорії, на яку претендує заявник, за погодженням із власником готелю або уповноваженим ним органом може бути встановлено нижчу категорію, якщо готель відповідає її вимогам.

11. Комісія із встановлення категорій готелям оформлює та видає заявнику свідоцтво про встановлення готелю відповідної категорії за формою, що розробляється та затверджується ДАРТ.{Абзац перший пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1054 від 17.10.2011№ 997 від 02.12.2015}

Зазначене свідоцтво видається не більш як на три роки або за наявності в готелі системи управління якістю не більш як на п’ять років.

12. Комісія із встановлення категорії готелям надсилає органові із сертифікації відомості про встановлення готелю відповідної категорії.

13. Інформація про категорію готелю зазначається на фасаді готелю поряд з його назвою.

14. Заявник інформує органи із сертифікації про зміни умов надання послуг, що можуть вплинути на результати оцінювання готелю, підтверджені при встановленні категорії.

15. Зміна встановленої категорії або повторне встановлення категорії готелю здійснюється відповідно до вимог цього Порядку.

16. Вартість проведення робіт з оцінювання готелю зазначається в договорі, що укладається між заявником і органом із сертифікації.

17. Органи із сертифікації та комісія із встановлення категорій забезпечують дотримання конфіденційності інформації, що становить комерційну таємницю.

18. Спірні питання, що виникають під час встановлення категорії готелям, розглядаються комісією з апеляцій, положення про яку затверджується ДАРТ.{Пункт 18 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1054 від 17.10.2011№ 997 від 02.12.2015}